OGÓLNE WARUNKI UMOWNE 


1. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE USŁUGODAWCY

Nazwa spółki: Darázs Lajosné e.v., zwana dalej „Usługodawcą”.
Siedziba główna: 
 
 
 9600Sárvár,Rákóczi Ferenc utca 63Nazwa obiektu:Maya ApartmanAdres obiektu:9600 Sárvár, Zrínyi Miklós utca 9Numerrejestracyjny:4439285
 Numer podatkowy:53541240-2-38
Nr rej. NTAK: MA21004122

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Niniejsze „Ogólne warunki” regulują korzystanie z zakwaterowania i usług Usługodawcy.

2.2. Konkretne, indywidualne warunki nie stanowią części niniejszych Ogólnych Warunków, ale nie wykluczają zawierania odrębnych umów z biurami podróży, organizatorami wycieczek, z różnymi warunkami w zależności od rodzaju działalności.

3. STRONA UMOWY

3.1. Z usług świadczonych przez Usługodawcę korzysta Gość.

3.2. Jeśli zamówienie na usługi jest składane bezpośrednio przez Gościa u Usługodawcy, Gość jest Stroną umowy. Usługodawca i Gość stają się stronami umowy (zwanymi dalej „Stronami”) po spełnieniu warunków.

3.3. W przypadku zamówienia usług przez osobę trzecią (zwaną dalej „Pośrednikiem”) w imieniu Gościa, warunki współpracy reguluje umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Pośrednikiem. W takim przypadku Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji, czy osoba trzecia legalnie reprezentuje Gościa.

4. ZAWARCIE UMOWY, SPOSÓB REZERWACJI, MODYFIKACJA, OBOWIĄZKI POWIADAMIANIA

4.1. Usługodawca prześle pisemną ofertę na prośbę Gościa, ustnie lub pisemnie (e-mail). Oferta nie stanowi zastrzeżenia, a Strony nie mogą mieć wobec siebie żadnych roszczeń.

4.2. Umowę uznaje się za zawartą wyłącznie z chwilą pisemnego potwierdzenia rezerwacji Gościa przez Usługodawcę, w związku z czym uznaje się ją za Umowę zawartą w formie pisemnej. Żadna rezerwacja, umowa, modyfikacja lub ustne potwierdzenie rezerwacji, umowy, modyfikacji lub ustnego potwierdzenia przez Usługodawcę lub Gościa nie będzie uważane za umowę.

4.3 W przypadku trwałego opuszczenia miejsca zakwaterowania przez Gościa przed upływem określonego terminu, Usługodawca ma prawo do zwrotu pełnej ceny usługi określonej w Umowie, chyba że Strony uzgodniły inaczej. Usługodawca ma prawo odsprzedać mieszkanie opuszczone przed upływem terminu ważności.

4.4. Przedłużenie usługi zakwaterowania zainicjowane przez Gościa wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca może zażądać zwrotu kosztów już wykonanej usługi.

4.5. Do modyfikacji i/lub zmiany Umowy wymagane jest pisemne porozumienie podpisane przez Strony, podczas gdy ustne porozumienie w trakcie pobytu Gościa jest wystarczające.

5.

5.1. Ceny apartamentów dostępne są na stronie internetowej www.mayaapartman.hu. Ceny i dopłaty za inne usługi można znaleźć na stronie internetowej.

5.2. Usługodawca ma prawo do zmiany reklamowanych cen bez wcześniejszego powiadomienia. Cena dzienna obejmuje zakwaterowanie bez wyżywienia.
Usługa zakwaterowania może być połączona ze śniadaniem w formie bufetu (w pensjonacie Éva), które zawiera 5% podatku VAT, aktualna cena podana jest w aktualnym cenniku.

Maya Apartment Sárvár !1/!6 stron Ważny od 1 maja 2023

W przypadku rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia z wyprzedzeniem cena jest niższa niż reklamowana dzienna stawka za pokój + śniadanie, w zależności od liczby nocy.

5.3. Podając ceny, Usługodawca wskazuje stawkę podatku (VAT, IFA) obowiązującą w momencie składania oferty, zgodnie z przepisami prawa. Usługodawca przeniesie na Kontrahenta wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze zmian w obowiązującym prawie podatkowym (VAT, IFA).

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jeśli będzie to konieczne ze względu na wzrost kosztów (np. cen energii, cen surowców). Gość zostanie o tym poinformowany co najmniej 30 dni przed dokonaniem rezerwacji.

5.5. Rabaty, promocje i inne oferty są ogłaszane na stronie www.mayaapartman.hu.

6. ŚWIADCZENIA NA DZIECI

6.1. Usługodawca opublikuje aktualne zniżki dla dzieci w Przewodniku dla Gości.

7. TYPY APARTAMENTÓW

7.1. Nasz apartamentowiec obejmuje 2 standardowe apartamenty na parterze i 2 apartamenty na piętrze z balkonem, maks. Może pomieścić do 4 osób.

8. METODA PŁATNOŚCI

8.1. Usługodawca zażąda wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Kontrahenta zasadniczo po przybyciu, ale najpóźniej przed odlotem. Możesz również dać możliwość płacenia z dołu w ramach indywidualnej umowy. Usługodawca jest uprawniony do wystawienia faktury częściowej za świadczone przez siebie usługi.

8.2. Usługodawca może zażądać przedpłaty za określony procent zamówionych usług, za określoną liczbę gości lub za cały pobyt jako gwarancji korzystania z usługi zgodnie z Umową oraz zapłaty wynagrodzenia w szczycie sezonu (między 10 czerwca a 31 sierpnia) oraz w okresach specjalnych (długie weekendy, święta, programy miejskie, wydarzenia – patrz Cennik dla danego terminu).

8.3. Umawiająca się Strona może rozliczyć rachunek a) w gotówce (HUF lub EUR)
b) przelewem bankowym
c) Z dobrą kartą (OTP, MKB, KH).

9.

9.1. Akceptując Warunki Ogólne, Gość przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wystawienie przez Usługodawcę elektronicznej faktury obejmującej należne opłaty oraz kwotę zapłaconą przez Gościa na rzecz Usługodawcy z tytułu wszelkich uprawnień i przesłanie jej pocztą elektroniczną.
Wystawiając fakturę, Usługodawca weźmie pod uwagę informacje podane przez osobę dokonującą rezerwacji jako podstawę kwot zapłaconych/zapłaconych w przypadku rezerwacji online oraz informacje podane przez osobę dokonującą rezerwacji w przypadku rezerwacji drogą elektroniczną lub telefoniczną.

9.2. Informacje wprowadzone tutaj (nazwa, adres, numer podatkowy, jeśli dotyczy) zostaną uwzględnione w sekcji „Kupujący” na fakturze. W ciągu jednego dnia od dokonania rezerwacji Gość może zażądać modyfikacji podanych danych, po czym modyfikacja nie jest już możliwa.
Usługodawca wystawi fakturę końcową na podstawie informacji podanych w momencie dokonywania rezerwacji.

9.3. Gość ma możliwość dokonania płatności w walucie innej niż waluta rezerwacji.

9.4. Dozwolona jest tylko jedna faktura na rezerwację, chyba że na przykład dwóch gości w tym samym pokoju zapłaci oddzielnie kartą Nice Card. Rezerwacje nie mogą być dzielone na kilka części w celach rozliczeniowych.

9.5. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek błędu na fakturze, Gość lub osoba/firma wskazana jako nabywca na fakturze może wysłać wiadomość e-mail na następujący adres w celu usunięcia problemu: info@evapanzio.hu.
Skarga zostanie rozpatrzona, a informacja zwrotna zostanie wysłana do gościa w ciągu 15 dni od zgłoszenia.

Maya Apartment Sárvár !2/!6 stron Ważny od 1 maja 2023

9.6. Oryginalna faktura elektroniczna wystawiona przez Usługodawcę to plik PDF dołączony do wiadomości e-mail wysłanej do osoby/firmy wskazanej w rezerwacji Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa węgierskiego (obecnie ustawa XXXV z 2001 r. o podpisach elektronicznych, ustawa C z 2000 r. o rachunkowości i dekret PM 46/2007), firmy są uprawnione do wystawiania faktur w formie elektronicznej.

Faktura elektroniczna to plik w specjalnym formacie, który zawiera obraz tradycyjnej faktury wystawionej przez Usługodawcę w formie dokumentu PDF (który spełnia wymogi węgierskiego formatu faktury określone w ustawie o podatku VAT CXXVII z 2007 r.), a także (w pliku PDF) podpis elektroniczny i znacznik czasu zgodnie z przepisami wyżej wymienionego węgierskiego ustawodawstwa.

Podpis jest składany w imieniu Usługodawcy i towarzyszy mu „kwalifikowany certyfikat” wydany przez kwalifikowaną jednostkę certyfikującą zakontraktowaną w tym celu. Faktura elektroniczna zawiera wszystkie informacje niezbędne do weryfikacji ważności certyfikatu dołączonego do podpisu i znacznika czasu na fakturze.

Jeśli faktura jest wykorzystywana jako bon księgowy, odbiorca faktury jest zobowiązany do przechowywania faktury elektronicznej w formie elektronicznej (tak jak w przypadku faktur papierowych).

10. OBCHODZENIE SIĘ Z PRZEDMIOTAMI WARTOŚCIOWYMI, GOTÓWKĄ

10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty wartościowe lub gotówkę utracone w apartamencie.

11. ZNALEZIONE PRZEDMIOTY

11.1. Odpowiednie aktualne zasady są dostępne w Przewodniku dla Gości.

12. SPOSÓB I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

12.1. Goście indywidualni mogą zarezerwować apartament od godziny 15:00 w dniu przyjazdu (zameldowanie) do godziny 10:30 w dniu wyjazdu (wymeldowanie). Strony mogą odrębnie uzgodnić inaczej. Wcześniejsze zameldowanie jest bezpłatne, ale w zależności od dostępności, a późne wymeldowanie podlega zasadom określonym w przewodniku dla Gości.

12.2. Gość jest zobowiązany do sprawdzenia istnienia, integralności i funkcjonalności sprzętu i naczyń wymienionych na liście akcesoriów podczas rezerwacji apartamentu, a jeśli zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości lub braki, jest zobowiązany zgłosić to w recepcji w ciągu godziny od rezerwacji pokoju.

12.3. Usługodawca naliczy dodatkową opłatę za naprawy, dodatkowe sprzątanie/czyszczenie wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia apartamentu, armatury, akcesoriów, tekstyliów, a w przypadku ich braku może zażądać zwrotu brakującej rzeczy lub zwrotu ceny, przy czym wszystkie te roszczenia mogą być dochodzone nawet po wyjeździe Gościa. Gość zostanie poinformowany pisemnie pocztą elektroniczną lub tradycyjną nie później niż następnego dnia po wyjeździe.

13) PETS

13.1. W apartamentach nie mogą przebywać zwierzęta.

14. WARUNKI ANULOWANIA I ZMIANY

14.1. W przypadku rezerwacji dokonanych bezpośrednio w obiekcie poza wysokim sezonem i okresami specjalnymi anulowanie/modyfikacja rezerwacji na 72 godziny przed przyjazdem jest bezpłatne. W ciągu 72 godzin wymagana jest opłata za pokój w wysokości odpowiadającej cenie jednej nocy pobytu, a pełna opłata zostanie naliczona w dniu przyjazdu i wyjazdu.

14.2. Modyfikacja min. 72 godziny przed przyjazdem na inny termin w ciągu 6 miesięcy od pierwotnej rezerwacji. Ceny w nowym terminie mogą różnić się od cen pierwotnej rezerwacji. Ponowna zmiana zmodyfikowanej rezerwacji nie jest możliwa.

14.3. W sezonie (od 15 czerwca do 31 sierpnia) oraz w okresach specjalnych (długie weekendy, święta, programy miejskie, wydarzenia – dokładne daty w cenniku) anulowanie rezerwacji/zamiana rezerwacji dokonane bezpośrednio w obiekcie na 168 godzin przed przyjazdem są bezpłatne. W przypadku wpłaty depozytu zostanie on zwrócony w ciągu 30 dni. Za zwrot zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 3%, więc kwota zwrotu będzie równa kwocie depozytu pomniejszonej o opłatę manipulacyjną. W przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 168 godzin, wpłacony depozyt zostanie obciążony karą, w zamian za co Usługodawca nie będzie świadczył usługi.

W przypadku braku płatności z góry, na 3-7 dni przed przyjazdem. Opłata za 2 noce zostanie pobrana w przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 1 dnia, a dzienna stawka zostanie zwrócona w przypadku anulowania rezerwacji lub nieobecności w ciągu 3 dni.
14.4. W sezonie i okresach priorytetowych zmiany można dokonać do 168 godzin przed przyjazdem na inny termin w ciągu 6 miesięcy od pierwotnej rezerwacji. Ponowna zmiana zmodyfikowanej rezerwacji nie jest możliwa.

Maya Apartment Sárvár !3/!6 stron Ważny od 1 maja 2023

14.5. Jeśli Gość zechce opuścić obiekt wcześniej niż pierwotnie ustalona data wymeldowania, nie ma możliwości obniżenia opłaty za zakwaterowanie, a opłata zostanie pobrana za wszystkie zarezerwowane noce.

15. ODMOWA WYKONANIA UMOWY, WYPOWIEDZENIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA USŁUG

15.1. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług hotelarskich ze skutkiem natychmiastowym, a tym samym do odmowy świadczenia usług, jeżeli:

a) Gość nie korzysta we właściwy sposób z zakwaterowania lub zapewnionych udogodnień b) Gość zachowuje się w sposób lekceważący lub niegrzeczny w odniesieniu do bezpieczeństwa lub porządku w obiekcie, innych gości lub personelu, lub jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, lub zachowuje się groźnie. c) Gość cierpi na chorobę zakaźną
(d) Umawiająca się Strona nie wywiąże się z obowiązku zapłaty zaliczki lub raty faktury zgodnie z Umową w określonym terminie.

15.2. Jeśli umowa między stronami nie zostanie zrealizowana z powodu „siły wyższej”, umowa zostanie rozwiązana.

16. GWARANCJA STAŻU

16.1. Jeśli Usługodawca nie jest w stanie świadczyć usług przewidzianych w Umowie z własnej winy (np. przeciążenie), Usługodawca niezwłocznie zorganizuje zakwaterowanie Gościa.

16.2. Usługodawca jest zobowiązany do: świadczenia/oferowania usług przewidzianych w Umowie, po cenie w niej potwierdzonej, przez okres w niej określony lub do końca okresu przeszkody, w innym miejscu zakwaterowania tej samej lub wyższej kategorii. Wszelkie dodatkowe koszty zapewnienia zakwaterowania zastępczego ponosi Usługodawca.

16.3. Jeśli Usługodawca w pełni wywiąże się z tych zobowiązań lub jeśli Gość zaakceptuje zaoferowane mu alternatywne zakwaterowanie, nie może on domagać się żadnego odszkodowania.

16.4. Jeśli Usługodawca zdecyduje się zawiesić przyjmowanie gości z przyczyn ekonomicznych, musi poinformować o tym gości, którzy dokonali już rezerwacji, co najmniej 30 dni przed dokonaniem rezerwacji. Wszelkie depozyty zostaną zwrócone klientowi lub, w przypadku zmiany rezerwacji, mogą zostać przelane na konto klienta do dnia dokonania rezerwacji, po uzgodnieniu z gościem.

17. CHOROBA LUB ŚMIERĆ GOŚCIA

17.1. Jeśli Gość zachoruje podczas korzystania z usługi zakwaterowania i nie jest w stanie działać we własnym interesie, Usługodawca zaoferuje pomoc medyczną.

17.2. W przypadku choroby/śmierci Gościa Usługodawca nie jest uprawniony do rekompensaty kosztów niewykorzystanych noclegów i usług. Krewny chorego/zmarłego, spadkobierca lub płatnik rachunku jest zobowiązany do zwrotu wartości noclegów i usług wykorzystanych do tego czasu.

18. PRAWA STRONY UMOWY

18.1. Zgodnie z warunkami Umowy Gość jest uprawniony do korzystania z zamówionego pokoju i usług, z zastrzeżeniem postanowień Przewodnika dla Gości.

18.2. Gość może złożyć reklamację dotyczącą wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę w miejscu zakwaterowania. Gość ma prawo zarejestrować swoją skargę w Księdze Gości (dostępnej w Pensjonacie Éva) lub zwrócić się do Usługodawcy o zarejestrowanie skargi zgodnie z obowiązującymi Zasadami dotyczącymi skarg gości. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji.

19. OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY

19.1. Umawiająca się Strona może wykorzystać zamówione zakwaterowanie i usługi wyłącznie dla uzgodnionej wcześniej liczby osób. Osoba, która nie została powiadomiona, nie może spędzić nocy w apartamencie. Zwiedzający mogą być przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą, w godzinach od 9:00 do 20:00 .

19.2. Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty za usługi zamówione w Umowie i faktycznie wykorzystane w momencie zameldowania lub najpóźniej w momencie opuszczenia apartamentu, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Maya Apartment Sárvár !4/!6 stron Ważny od 1 maja 2023

19.3. Gość ma obowiązek dopilnować, aby każde dziecko poniżej 18. roku życia, za które Gość ponosi odpowiedzialność, przebywało na terenie obiektu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

19.4. Gościom nie wolno wnosić do apartamentów żadnych urządzeń łatwopalnych ani palić wewnątrz budynku. Zabronione jest wnoszenie do budynku jakichkolwiek urządzeń nadających się do ogrzewania, podgrzewania lub gotowania, innych niż dostarczone urządzenia elektryczne.

19.5. W momencie zameldowania Goście zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego, co stanowi warunek korzystania z usługi. Podpisując formularz rejestracyjny, gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych obowiązkowo podanych w formularzu rejestracyjnym w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w przepisach dotyczących charakteru usługi (przepisy dotyczące turystyki i podatku turystycznego) oraz w celu udowodnienia takiego wypełnienia, tak długo, jak właściwy organ jest w stanie zweryfikować wypełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach. Obowiązkowe dane, które należy podać, to: imię i nazwisko, adres, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, data przyjazdu/wyjazdu, numer paszportu/dowodu tożsamości, cel pobytu, adres e-mail.

19.6. Podpisując formularz rejestracyjny, gość wyraża również zgodę na przetwarzanie i archiwizowanie przez usługodawcę danych osobowych podanych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w celu zawarcia umowy, dowodu wykonania, realizacji i ewentualnych roszczeń w okresie przedawnienia zgodnie z RODO.

19.7. Jeśli gość wyrazi zgodę na wykorzystanie podanych danych do celów marketingowych w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego, Usługodawca jest uprawniony do informowania gościa o aktualnościach, wydarzeniach, ofertach itp. Jest on uprawniony do wykorzystywania tych danych do czasu wycofania przez osobę, której dane dotyczą, zgody na piśmie na ich wykorzystywanie do celów marketingowych.

19.8. Podpisując formularz rejestracyjny, Gość oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami i ustaleniami i akceptuje je. GTC można znaleźć na stronie www.mayaapartman.hu.

19.9. Podpisując formularz rejestracyjny, Gość oświadcza, że zapoznał się z treścią Przewodnika dla Gości i uznaje się za związanego treścią Przewodnika dla Gości.

19.10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 2021 r. Po 1 września 2009 r. wszyscy goście korzystający z usług zakwaterowania na Węgrzech (w tym dzieci poniżej 18 roku życia) muszą mieć swoje dane osobowe zarejestrowane przez dostawcę zakwaterowania po przyjeździe, za pomocą skanera dokumentów, w oprogramowaniu zarządcy zakwaterowania, a następnie przeniesione do miejsca przechowywania, Zamkniętej Bazy Danych Gości (VIZA).

Od 2009 r. Węgry wymagają dowodów tożsamości od noworodków, więc wszyscy Goście muszą posiadać dowód tożsamości i kartę adresową do zameldowania. Akceptowane są również tymczasowe dowody osobiste, prawa jazdy i paszporty.

20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA STRONY UMOWY

20.1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty poniesione przez Usługodawcę lub osoby trzecie, innych Gości lub osoby im towarzyszące lub inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialność ta ma zastosowanie również w przypadku, gdy strona poszkodowana ma prawo żądać odszkodowania za szkodę bezpośrednio od Usługodawcy.

21. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

21.1. Usługodawca jest zobowiązany do.
(a) zapewnienie zakwaterowania i innych usług zamówionych w ramach umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami b) zbadanie pisemnej skargi gościa i podjęcie niezbędnych kroków w celu rozwiązania problemu,

co musi zostać odnotowane na piśmie.

22. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA USŁUGODAWCY

22.1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Gościowi na jego terenie z winy Usługodawcy lub jego pracowników.

22.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieuniknioną przyczynę pozostającą poza kontrolą pracowników i gości Usługodawcy lub spowodowane przez samego gościa.

Maya Apartment Sárvár !5/!6 stron Ważny od 1 maja 2023

22.3. Usługodawca może wyznaczyć miejsca w budynku, do których Gość nie może wchodzić. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia powstałe w takich miejscach.

22.4. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody Usługodawcy i przekazania obiektowi zakwaterowania wszystkich niezbędnych informacji wymaganych do wyjaśnienia okoliczności szkody oraz ewentualnie do zgłoszenia na policję.

22.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w apartamencie.

23. VIS MAJOR

23.1. Jakakolwiek przyczyna lub okoliczność (na przykład: wojna, pożar, powódź, epidemia, niekorzystne warunki pogodowe, awaria zasilania, strajk), nad którą strona nie ma kontroli (siła wyższa), zwalnia którąkolwiek ze stron z wykonania jej zobowiązań wynikających z Umowy tak długo, jak taka przyczyna lub okoliczność istnieje. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować możliwość wystąpienia tych przyczyn i okoliczności oraz jak najszybciej naprawić wszelkie wynikające z nich szkody lub opóźnienia.

24. PRAWO WŁAŚCIWE DLA STOSUNKÓW MIĘDZY STRONAMI, WŁAŚCIWY SĄD

24.1. Stosunek prawny pomiędzy Usługodawcą a Kontrahentem podlega przepisom węgierskiego kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z umowy o świadczenie usług jest sąd miejsca świadczenia usługi, w zależności od limitu wartości, sąd okręgowy Vas.

Używamy plików cookie na naszej stronie, aby poprawić komfort użytkowania. Korzystając z tej witryny, użytkownik akceptuje warunki Polityki prywatności.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security